Jour dygnet runt 031 - 33 00 500
Cleanpipe logo
Jour dygnet runt
phone
031 - 33 00 500
om oss
Om Cleanpipe

VA-nätet är en samhällskritisk infrastruktur. Ett fungerande ledningsnät är grundläggande för vår hälsa och miljö och för att samhället ska fungera. Cleanpipe bidrar till en hållbar VA-infrastruktur i samhället genom att erbjuda företag, organisationer och privatpersoner tjänster för underhåll, reparation och felavhjälpning som slamsugning, högtrycksspolning, infodring av ledningar och transport av farligt avfall. Vi erbjuder också markrelaterade tjänster för friläggning av infrastruktur och vattenleveranser till mindre verksamheter.

Vårt huvudkontor finns i Göteborg och vårt upptagningsområde är Västsverige. Våra ägare är börsnoterade INFREA-koncernen som är verksamma med bolag inom mark och anläggning och vatten och avlopp.

Kontakt
om oss
VA-nätet, en utsatt infrastruktur

VA-nätet i Sverige är på många håll ålderstiget samtidigt som det ställs allt högre krav på vad ledningar och avloppssystem ska klara av. Klimatförändringar, ökad urbanisering och byggnation påverkar VA infrastrukturen och resulterar i att översvämningar och akuta stopp blir allt vanligare.

Utvecklingen påverkar också vår roll och vårt uppdrag. Vi hanterar till exempel akuta stopp mer frekvent än tidigare och de tjänster som tidigare var säsongsrelaterade utförs året om på grund av klimatförändringar. Vi ser också att allt fler företag önskar hjälp med förebyggande åtgärder och med att ta fram underhållsplaner för att öka driftsäkerheten i ledningssystemet och för att få en hållbar driftsekonomi.

I staden

Städerna växer i invånarantal och trycket på VA-nätet ökar. Samtidigt tar de allra flesta tillgången på vatten i kranen och ett fungerande avloppsystem för givet. I städerna samsas fastighetskomplex, kontor och flerfamiljshus på mindre ytor. Det är ett utmanande arbete att hålla en hög driftsäkerhet och att planera in rätt åtgärder vid rätt tillfälle för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. I många fall har man som fastighetsägare varken tid eller kunskap för detta arbete.

Vi hjälper många fastighetsägare till en högre driftsäkerhet genom att inspektera ledningar och rör och därefter lägga upp planer för underhållsspolningar, eventuella reparationer såsom infodring av ledningar och inspektioner med jämna mellanrum. Många gånger sker den första kontakten när kunden behöver hjälp med ett akut stopp och efterföljande sanering och en insikt om vikten av en plan för stabil drift framåt.

I näringslivet

Robusta VA-system med hög driftsäkerhet är viktiga aspekter hos större industrier och verksamheter. Vi hjälper större industriföretag på västkusten med avloppsrelaterade uppdrag, men också större insatser relaterat till deras produktion som rengöring av ledningar i både luft och mark och rengöring av större cisterner.

I byggindustrin finns ett stort behov av en miljöriktigt omhändertagande av material som t ex isolering- och bilningsrester, grus och makadam både i, under och utanför byggområdet. Vid nybyggnationer inspekterar vi ledningar innan de tas i bruk. För mindre verksamheter kan vi ta över underhåll och skötsel av oljeavskiljare för att uppfylla kraven enligt gällande lagstiftning och lokala förordningar.

Vi jobbar också med markrelaterade tjänster såsom att schakta kring nedgrävd infrastruktur för att undvika skador på elledningar och fiber. Tekniken är också anpassad för att suga upp torra material som till exempel sand, betong, sågspån, lösull och taksingel samt organiska material ur krypgrunder, som kutterspån och isolering.

Vår arbetsprocess: Analys -> Åtgärdsplan -> Helhetsåtagande
Analysfas
Vi analyserar situationen och behovet framåt på plats hos kund för att kunna återkomma med ett förslag på lämpliga åtgärder. Allt dokumenteras noggrant.
Åtgärdsplan
Ett förslag på åtgärdsplan tas fram. Det kan till exempel avse en underhållsplan för ledningarna i en fastighet med målet att minimera akuta händelser och öka driftsäkerheten. Genom att arbeta långsiktigt ökar kundens kontroll i samband med planering och budgetarbete.
Helhetsåtagande
Med åtgärdsplanen som bas planerar vi in våra åtaganden tidsmässigt tillsammans med kunden. Det kan till exempel handla om att sköta driften av kundens VA-nät under en ettårsperiod eller att avlägsna avfall, slam, lera som del i ett större kundprojekt. Uppföljning och statistik är ofta en viktig del i kundens processer. Kunden erhåller en personlig kontaktperson som är insatt i projekt och ärenden för kunden.
Bli en del av vårt team
På Cleanpipe är vi stolta över att aktivt kunna bidra till ett hållbart VA-nät. Här arbetar 75 dedikerade medarbetare och oavsett om du arbetar på kontoret eller ute på fältet så kommer du bli en del av vår kamratliga kultur och dedikerade arbete för våra kunder. Om du inte hittar en tjänst här som passar dig välkomnar vi dig att skicka in en spontanansökan!
Lediga jobb
Kunduppdrag
phone

Cookies

Denna sidan använder sig utav cookies. Du kan läsa mer här.