ALLMÄNNA VILLKOR / AVFALL
för leverans, hämtning och omhändertagande av farligt avfall och annat övrigt avfall.

(Farligt avfall nedan kallat ”FA” och med Avfallslämnare menas kund.)

 1. Tillämpning

Dessa allmänna bestämmelser skall utgöra avtalsvillkor mellan CLEANPIPE Sverige AB (CLEANPIPE) och den som levererar avfall (”Avfallslämnaren”).

Som avtalsvillkor skall även gälla de villkor som angetts i av CLEANPIPE angiven och av Leverantören bekräftad offert. Dess villkor kan ändras eller kompletteras enbart genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

 1. Avfallsdeklaration

Varje leverans av FA till CLEANPIPE skall föregås av en av Leverantören vederbörligen undertecknad deklaration enligt av CLEANPIPE från tid till annan fastställt formulär. (”Leveransdeklaration”) eller annat informationsunderlag enligt punkt 2.2, som är nödvändiga för (Cleanpipe) bedömning av risker och hantering av FA.

Leverans av FA kan i enskilda fall också ske genom att Leverantören begär hämtning samt skriftligen hänvisar till tidigare lämnad Leveransdeklaration (”leveransavrop”).Vid varje sådan leverans skall gälla vad som angetts i åberopad leverans-deklaration om FA:s egenskaper samt i dessa allmänna bestämmelser. Leveransdeklarationen kan, efter överenskommelse med CLEANPIPE ersättas med annan motsvarande information som t.ex. varuinformationsblad, muntlig försäkran eller andra uppgifter som CLEANPIPE anser nödvändiga för bedömning av risker och hantering av FA.

Levererat FA skall ha en sådan kemisk sammansättning och sådana fysikaliska egenskaper som uppgivits i Leveransdeklarationen eller som i övrigt följer av dessa allmänna bestämmelser.

Om förhållanden som angetts i Leveransdeklarationen eller i övrigt enbart punkt 2.2 ändras eller om annan omständighet som kan vara av betydelse för CLEANPIPE ’ hantering av FA föreligger eller uppkommer, är Leverantören skyldig .att genast ge CLEANPIPE besked om detta. Leverantören skall, på begäran av CLEANPIPE överför analystest eller prov på FA innan leverans så att CLEANPIPE kan bedöma lämplig hantering av FA. För analysen gäller de villkor som CLEANPIPE från elen tid till annan anger.

Leverantören skall vid varje tillfälle iakttaga de lagar och föreskrifter som gäller för mottagning, omhändertagande och leverans av FA.

 1. Särskilda instruktioner

För FA skall vidare gälla de särskilda instruktioner som CLEANPIPE från tid till annan kan komma att ange och som Leverantören informerats om. Sådana instruktioner betecknas som Meddelande.

 1. Emballage

Emballage som Leverantören använder för FA skall vara väl tillslutet samt i alla avseenden uppfylla gällande föreskrifter och bestämmelser för ifrågavarande FA och, i förekommande fall, enligt reglerna för farligt gods och skall vara tydligt märkt på beständigt sätt och skall ej fyllas till mer än 90 procent om det innehåller FA som betecknas som pumpbart och får ej innehålla material som försvårar inpumpning av FA.

 1. Leverans, transport och försäkring

Leverans av FA till CLEANPIPE sker enligt särskild överenskommelse.

Leverantören skall stå faran för FA intill dess att det kontrollerats av CLEANPIPE och överförts till av CLEANPIPE anvisat mottagnings­ utrymme.

Leverantören är skyldig att iaktta och efterfölja vid tid gällande lagar, transportförordningar och föreskrifter för ifrågavarande gods. Leverantören är vidare skyldig att inneha ansvarsförsäkring av minst sådan omfattning som är brukligt för välrenommerade företag inom branschen. Leverantören skall på anmodan av CLEANPIPE tillställa CLEANPIPE bevis om sådant försäkringsskydd.

Leverantören erinras särskilt om sitt ansvar att i fråga om bl.a. hantering av farligt avfall iaktta och efterfölja bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen (2001:1063) och med stöd därav utfärdande författningar, föreskrifter m.m.

 1. Skadestånd m. m.
  Om FA avviker eller visat· sig avvika från vad Leverantören hm· uppgett enligt punkt 2 ovan skall Leverantören, utöver vad som följer nedan, ersätta CLEANPIPE för alla merkostnader till följd av sådana avvikelser.

Om CLEANPIPE till följd av sådana förutnämnda avvikelser eller av annat leverantörens kontraktsbrott drabbas av direkt eller indirekt skada eller om CLEANPIPE blir ersättningsskyldigt gentemot tredje man för sådan skada eller myndighet ålägger CLEANPIPE avgifts- eller kostnadsskyldighet skall leverantören ersätta CLEANPIPE härför.

Om avvikelserna från vad leverantören har uppgett enligt punkt 2 är av sådan art och grad att CLEANPIPEs hantering av FA i väsentlig grad försvåras eller medför merkostnader, har CLEANPIPE även rätt att på leverantörens bekostnad och ansvar återsända FA till leverantören eller att destruera FA.

 1. Priser
  CLEANPIPE rätt till ersättning för mottagande av FA enligt dessa bestämmelser baseras på mellan parterna överenskomna priser och avgifter. Om sådan överenskommelse inte har träffats gäller CLEANPIPE ’ från tid till annan gällande prislista. Leverantören bekostar transporten till av CLEANPIPE anvisat mottagningsställe, om annat inte särskilt avtalats.
 2. Betalning

Vid betalning mot faktura skall fakturabeloppet vara CLEANPIPE tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum (”förfallodagen”) om inte annat skriftligt avtalas. Om inte betalning erläggs i rätt tid, skall Leverantören från förfallodagen betala dröjsmålsränta om l O procent. På anmodan av CLEANPIPE skall Leverantören erlägga betalning i förskott eller ställa tillfredsställande säkerhet för sina förpliktelser.

 1. Force majeure

Om omständigheter varöver CLEANPIPE inte råder, medför att CLEANPIPEs avtalade skyldigheter väsentligen försvåras eller fördyras, skall CLEANPIPE ha rätt att underlåta att fullgöra sina förpliktelser utan att det skall anses som kontraktsbrott eller medföra skadestånds-skyldighet. Sådana omständigheter kan vara, men är inte begränsade till strejk, lockout, eldsvåda, naturhinder, kraftbrist, transportbrist, tillfälliga elavbrott, skador på den maskinella utrustningen, nödvändiga reparationsarbeten, åtgärder eller föreläggande från myndigheter samt andra omständigheter utanför CLEANPIPE kontroll.

 1. Tvist

Tvist mellan parterna rörande tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal, liksom alla därur härflytande rättsförhållanden skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande.

part får dock vid laga domstol eller myndighet väcka talan beträffande ostridig och förfallen fordran samt beträffande annan fordran vars kapitalbelopp understiger tio prisbasbelopp.