ALLMÄNNA VILLKOR / AVFALL
för leverans, hämtning och omhändertagande av farligt avfall och annat övrigt avfall.

(Farligt avfall nedan kallat ”FA” och med Avfallslämnare menas kund.)

 1. Tillämpning
  Dessa allmänna bestämmelser skall utgöra avtalsvillkor mellan CLEANPIPE Sverige AB (CLEANPIPE) och den som levererar avfall (”Avfallslämnaren”). Som avtalsvillkor skall även gälla de villkor som angetts i av CLEANPIPE angiven och av kund bekräftad offert. Dess villkor kan ändras eller kompletteras enbart genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.
 2. Avfallsdeklaration
  Varje leverans av FA till CLEANPIPE skall föregås av en av Avfallslämnaren vederbörligen undertecknad deklaration enligt av CLEANPIPE från tid till annat fastställt formulär. (”Avfallsdeklaration”) eller annat informationsunderlag enligt punkt 2.2, som är nödvändiga för (Cleanpipe) bedömning av risker och hantering av FA. Leverans av FA kan i enskilda fall också ske genom att Avfallslämnaren begär hämtning samt skriftligen hänvisar till tidigare lämnad Avfallsdeklaration (”leveransavrop”). Vid varje sådan leverans skall gälla vad som angetts i åberopad leverans-deklaration om FA:s egenskaper samt i dessa allmänna bestämmelser. Avfallsdeklarationen kan, efter överenskommelse med CLEANPIPE ersättas med annan motsvarande information som t.ex. varuinformationsblad, muntlig försäkran eller andra uppgifter som CLEANPIPE anser nödvändiga för bedömning av risker och hantering av FA. Levererat FA skall ha en sådan kemisk sammansättning och sådana fysikaliska egenskaper som uppgivits i Avfallsdeklarationen eller som i övrigt följer av dessa allmänna bestämmelser. Om förhållanden som angetts i Avfallsdeklarationen eller i övrigt enbart punkt 2.2 ändras eller om annan omständighet som kan vara av betydelse för CLEANPIPE’ hantering av FA föreligger eller uppkommer, är Avfallslämnaren skyldig att genast ge CLEANPIPE besked om detta. Avfallslämnaren skall, på begäran av CLEANPIPE överför analystest eller prov på FA innan leverans så att CLEANPIPE kan bedöma lämplig hantering av FA. För analysen gäller de villkor som CLEANPIPE anger.Avfallslämnaren skall vid varje tillfälle iakttaga de lagar och föreskrifter som gäller för mottagning, omhändertagande och leverans av FA.
 3. Särskilda instruktioner
  För FA skall vidare gälla de särskilda instruktioner som CLEANPIPE från tid till annan kan komma att ange och som Avfallslämnaren informerats om. Sådana instruktioner betecknas som Meddelande.
 4. Emballage
  Emballage som Avfallslämnaren använder för FA skall vara väl tillslutet samt i alla avseenden uppfylla gällande föreskrifter och bestämmelser för ifrågavarande FA och, i förekommande fall, enligt reglerna för farligt gods och skall vara tydligt märkt på beständigt sätt och skall ej fyllas till mer än 90 procent om det innehåller FA som betecknas som pumpbart och får ej innehålla material som försvårar inpumpning av FA.
 5. Leverans, transport och försäkring
  Leverans av FA till CLEANPIPE sker enligt särskild överenskommelse. Avfallslämnaren skall stå faran för FA intill dess att det kontrollerats av CLEANPIPE och överförts till av CLEANPIPE anvisat mottagnings­ utrymme. Avfallslämnaren är skyldig att iaktta och efterfölja vid tid gällande lagar, transportförordningar och föreskrifter för ifrågavarande gods. Avfallslämnaren är vidare skyldig att inneha ansvarsförsäkring av minst sådan omfattning som är brukligt för välrenommerade företag inom branschen. Avfallslämnaren skall på anmodan av CLEANPIPE tillställa CLEANPIPE bevis om sådant försäkringsskydd. Avfallslämnaren erinras särskilt om sitt ansvar att i fråga om bl.a. hantering av farligt avfall iaktta och efterfölja bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen (2001:1063) och med stöd därav utfärdande författningar, föreskrifter m.m.
 6. Skadestånd m. m.
  Om FA avviker eller visat sig avvika från vad Avfallslämnaren har uppgett enligt punkt 2 ovan skall Avfallslämnaren, utöver vad som följer nedan, ersätta CLEANPIPE för alla
  merkostnader till följd av sådana avvikelser. Om CLEANPIPE till följd av sådana förutnämnda avvikelser eller av annat avfallslämnarens kontraktsbrott drabbas av direkt eller indirekt skada eller om CLEANPIPE blir ersättningsskyldigt gentemot tredje man för sådan skada eller myndighet ålägger CLEANPIPE avgifts- eller kostnadsskyldighet skall avfallslämnaren ersätta CLEANPIPE härför. Om avvikelserna från vad avfallslämnaren har uppgett enligt punkt 2 är av sådan art och grad att CLEANPIPE’ hantering av FA i väsentlig grad försvåras eller medför merkostnader, har CLEANPIPE även rätt att på avfallslämnarens bekostnad och ansvar återsända FA till avfallslämnaren eller att destruera FA.
 7. Priser
  CLEANPIPE rätt till ersättning för mottagande av FA enligt dessa bestämmelser baseras på mellan parterna överenskomna priser och avgifter. Om sådan överenskommelse inte har träffats gäller CLEANPIPE’ från tid till annan gällande prislista. Avfallslämnaren bekostar transporten till av CLEANPIPE anvisat mottagningsställe, om annat inte särskilt avtalats.
 8. Betalning
  Vid betalning mot faktura skall fakturabeloppet vara CLEANPIPE tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum (”förfallodagen”) om inte annat skriftligt avtalas. Om inte betalning erläggs i rätt tid, skall Avfallslämnaren från förfallodagen betala dröjsmålsränta om 2 procent. På anmodan av CLEANPIPE skall Avfallslämnaren erlägga betalning i förskott eller ställa tillfredsställande säkerhet för sina förpliktelser.
 9. Force majeure
  Om omständigheter varöver CLEANPIPE inte råder, medför att CLEANPIPE’ avtalade skyldigheter väsentligen försvåras eller fördyras, skall CLEANPIPE ha rätt att underlåta att fullgöra sina förpliktelser utan att det skall anses som kontraktsbrott eller medföra skadestånds-skyldighet. Sådana omständigheter kan vara, men är inte begränsade till strejk, lockout, eldsvåda, naturhinder, kraftbrist, transportbrist, tillfälliga elavbrott, skador på den maskinella utrustningen, nödvändiga reparationsarbeten, åtgärder eller föreläggande från myndigheter samt andra omständigheter utanför CLEANPIPE kontroll.
 10. Tvist
  Tvist mellan parterna rörande tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal, liksom alla därur härflytande rättsförhållanden skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Part får dock vid laga domstol eller myndighet väcka talan beträffande ostridig och förfallen fordran samt beträffande annan fordran vars kapitalbelopp understiger tio prisbasbelopp.