SLAM 95

ALLMÄNNA VILLKOR

Avseende högtrycksspolning, torrsugning, slamsugning, tankrengöring samt omhändertagande och transport av slamavfall.

 1. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
  1.1 Anbudsförutsättningar Vid transporter och entreprenadarbeten förutsätts att lagar, förordningar och skyddsföreskrifter iakttas vid uppdragets genomförande. Skriftligt anbud är bindande i högst 10 dgr, beräknat från anbudsdatum, såvida inte annat överenskommits. Alla ändringar eller tillägg till dessa bestämmelser skall göras skriftligen för att bli gällande.
  1.2 Betalningsvillkor mm. Betalning sker såvida inte annat överenskommits, mot Entreprenörens faktura, senast på angiven förfallodag. Om förfallodag ej angivits skall betalning erläggas den dag, som inträffar tjugo dagar efter i fakturan angivet datum (fakturadagen). Nämnda betalningsvillkor förutsätter vanlig kreditprövning från entreprenörens sida. Entreprenören förbehåller sig rätten att som villkor för kredit kräva säkerhet, t ex. i form av bankgaranti. Om Entreprenören så påfordrar skall samtliga tillkommande avgifter enligt punkt 1.5 erläggas i förskott. Faktureringsavgift tillkommer om inte annat avtalats. Från tid till annan gällande mervärdeskatt tillkommer enligt lag.
  1.3 Dröjsmålsränt Ränta beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar det av riksbanken fastställda, vid varje tid gällande diskkontot med ett tillägg av femton procentenheter, beräknat från fakturans förfallodag.
  1.4 Priser m.m. Avtalade priser avser arbeten utförda på ordinarie arbetstid, om inte annat angetts. Övertidsersättning debiteras för tid utanför normalt förlagd arbetstid. Väntetidsersättning debiteras för tidsspillan, som ej förorsakats av Entreprenören eller någon som denne svarar för. Nya lagar, förordningar, föreskrifter eller anvisningar liksom andra beslut av myndigheter, som träder i kraft efter anbudets angivande och som förändrar förutsättningarna eller utökar omfattningen av kontraktsarbetena eller sättet för dess utförande, skall omedelbart föranleda reglering av det avtalade priset. Detsamma skall gälla om Beställarens uppgifter avviker från de verkliga förhållandena eller förutsättningarna för entreprenaden eljest väsentligt förändrats, av orsaker som icke är att hänföra till Entreprenören.
  1.5 Avgifter Om parterna ej avtalat särskilt härom debitera Beställaren tillkommande avgifter såsom behandlingsavgifter, miljöavgifter eller andra sådana uppgifter, som föranledes av avfallet. Detsamma gäller sådana kostnader såsom biltullar, färje-, bro- eller liknande avgifter som i övrigt föranleds av uppdraget. Samtliga prisuppgifter avseende avgifter som föranleds av avfall eller uppdraget i övrigt grundas på priser vid tidpunkten för avtalets slutande. Skulle, under anbuds- eller avtalstiden, nämnda avgifter ändras, äger Entreprenören rätt att med omedelbar verkan justera priset. Entreprenören skall snarast möjligt upplysa Beställaren härom.
  1.6 Transport och tillfartsvägar Beställaren ombesörjer och bekostar transportvägar utanför det allmänna vägnätet. Beställaren svarar för skada på anvisad transportväg eller plats som anvisats för uppställning av arbetsutrustning. Entreprenören äger rätt att avbryta transporten eller arbetets utförande, då denne bedömer att uppdraget inte kan utföras utan risk för skada på fordon eller annan egendom. Tillfartsväg till anvisad lastnings-, lossnings- eller arbetsställe skall vara fri från hinder. Skulle platsen vara blockerad och väntetid härigenom uppstå, skall beställaren ersätta Entreprenören härför enligt gällande timtaxa, varvid påbörjad tidsperiod om 15 minuter debiteras.2. ENTREPRENÖRENS ANSVAR
  2.1 Utförandet Entreprenören ansvarar för att beställd tjänst utföres fackmässigt. Entreprenören åtager sig att med tillbörlig omsorg ta till vara Beställarens intressen och samråda med denne i den utsträckning som uppdraget kräver och det är möjligt.
  2.2 Indirekta skador Entreprenören ansvarar ej för indirekt skada, såsom uppkommen kostnad eller förlust, som försorsakats beställaren på grund av avbrott eller störning i industriell produktion eller liknande förhållande, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada (ren förmögenhets skada) eller förmögenhetsskada som följdskada av fel, om ej Entreprenören förfarit uppsåtligt eller grovt vårdslöst.
  2.3 Försäkringar Entreprenören är i förhållande till Beställaren ansvarig för dennes skadeståndsskyldighet gentemot tredje man till följd av entreprenaden enligt de villkor och begränsningar som gäller enligt dessa Allmänna bestämmelser. Entreprenören är dock alltid fri från detta ansvar, om han kan visa att han rimligen inte kunnat förebygga eller begränsa skadan gentemot tredjeman.

  3. ANSVARSBEGRÄNSNING Entreprenören ansvarar inte för skador som förorsakats av;
  3.1       befintliga defekter i ledning (rör, brunnar mm.) såsom sprickor, hål, rörbrott, otäta rörfogar, förskjutning av ledningens läge eller. 3.2       frätangrepp, erosion, främmande föremål, växtrötter, inre  eller yttre mekaniska skador eller att fogtätningsmaterial  saknas                    eller är krossat eller sättningar på grund av förändringar i grundvattennivån m.m. eller
  3.3       andra liknande förhållanden som Entreprenören ej rimligen kunnat undvika och vars följder denne ej kunnat förebygga. Entreprenören ansvarar för personskador endast om det kan visas att skada orsakats genom vårslöshet av Entreprenören eller någon som han ansvarar för. Entreprenören är dock aldrig ansvarig för skada, som är en oundviklig konsekvens av Entreprenörens utförande, om ej Entreprenören på grund av sina fackmässiga kunskaper har insett eller borde ha insett att arbetet uppenbarligen skulle komma att medföra skada.

  4. BEGRÄNSNINGSBELOPP Entreprenörens ersättningsskyldighet för skada är alltid begränsad till ett belopp motsvarande högst (6) basbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring.

  5. BESTÄLLARENS UPPLYSNINGSPLIKT Beställaren skall vid respektive uppdragstyp upplysa Entreprenören om;
  5.1       de särskilda risker för skador på person eller egendom, som kan vara förenade med uppdraget.
  5.2       sådant som är av betydelse för uppdragets genomförande, såsom eventuellt förekommande farliga ämnen, konstaterande eller befarade fel eller brister i de rör, ledningar eller annat som omfattas av uppdraget eller om särskild försiktighet måste iakttagas till          förebyggande av skador.
  5.3       vilken typ av material som, i förekommande fall skall  avlägsnas och i fall risk kan befaras för person- eller sakskada,
  5.4       vad tank/cistern har använts till, dess placering, tillverkningsmaterial, konstruktionstyp och form, dess     innehåll samt i övrigt vilka risker som kan tänkas vara förenade med uppdraget.
  5.5       vad slam eller annat avfall kan innehålla eller kan antas innehålla och eventuella särskilda risker i samband med hanteringen av slammet.

  6. BESTÄLLARENS ANSVAR
  6.1 Bristande upplysningsplikt Underlåter Beställaren att lämna de upplysningar eller handlingar som framgår av punkten 5 ovan och orsakas till följd därav skada på person, på Entreprenörens materiel, hos avfallsmottagare, på tredjemans egendom eller drabbas Entreprenören på grund av uppgiftsunderlåtenheten av böter eller avgifter, är Beställaren skadeståndsskyldig. Om tredje man vänder sig direkt mot Entreprenören är Beställaren i sådant fall skyldig att till Entreprenören utge ersättning som motsvarar den skadeståndsersättning Entreprenören nödgas betala till tredje man.
  6.2 Högtrycksspolning Beställaren ansvarar för att kontroll av rensluckor och liknande utrymmen kan utföras före spolningen, utan att skador uppstår samt att inventarier avlägsnas från utrymmen där de kan komma till skada på grund av spolningen. Beställaren ansvarar för skador som uppstår vid spolning av ledning varvid övertryck i servisledning förorsakar översvämning eller andra fuktskador hos Beställaren eller tredje man. Kan Beställaren visa att Entreprenören varit försumlig skall dock Entreprenören ansvara för uppkommen skada.
  6.3 Torrsugning Beställaren ansvarar för skada försorsakad av ämnen eller föremål som inte Entreprenören kunnat förvänta sig skulle ingå i vad som skulle tas om hand, men som Beställaren har insett eller borde ha insett risken för.
  6.4 Tank- och cisternrengöring Det åligger Beställaren;
  att        avstänga värmeslingor minst 24 timmar före arbetets påbörjande eller den minsta tid som Entreprenören anger, att        ombesörja fria luftvägar så att nödvändig tankventilation kan uteslutas,
  att        avlägsna samtliga hinder till och inom arbetsområdet i anslutning till tankens/cisternens placering och
  att        tillhandahålla vatten samt elektrisk ström 220/380 volt enligt Entreprenörens anvisningar.
  6.5 Slamsugning Det åligger Beställaren att ansvara för god åtkomlighet till arbetsstället samt avlägsna föremål som kan riskera att komma till skada vid arbetets utförande. Om så ej sker ansvarar Beställaren själv för eventuell skada som uppstår till följd därav.

  7. PARTERNAS ANSVAR FÖR SKADA PÅ UTRUSTNING
  7.1 Utförande på Beställarens risk Föreligger risk för att Entreprenörens utrustning kan fastna i ledningen eller på annat sätt skadas skall Entreprenören meddela Beställaren härom. Entreprenören äger därmed omedelbart avbryta arbetet. Omparterna därefter överenskommer att arbetet skall fullföljas övertager beställaren ansvaret för samtliga kostnader som kan uppkomma i samband med frigörande (framgrävning) av och/eller skador på Entreprenörens utrustning.
  7.2 Defekter i anläggningen Om munstycke, slang eller annan utrustning fastnar i anläggning såsom ledning, rör, djupborrade brunnar etc. är Beställaren skyldig bekosta losstagning och/eller ersätta förlorad utrustning om orsaken till skadan är hänförlig till brister i anläggningen och Entreprenören ej har varit försumlig.

  8. ARBETSMILJÖ
  Beställaren är ansvarig för samordning av skyddsåtgärder enligt den arbetsmiljölagstiftning som är tillämplig. Beställaren skall se till att de lokaler där arbetet skall utföras är i ändamålsenligt skick.

  9. FORCE MAJEURE Följande omständigheter skall anses medföra rätt att häva avtalet, därest de inträffar sedan avtalet slutits och hindrar dess fullgörande; arbetskonflikt, dock inte strejk eller blockad till följd av att endera parten inte fullgjort sina skyldigheter gentemot anställd, och varje annan omständighet såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, vägavstängning, trafikförbud eller trafikinskränkning som berör uppdraget, bristande tillgång på drivmedel samt fel i leveranser från underleverantörer eller förseningar
  av sådana leveranser till följd av sådan omständighet, som avses i denna punkt, när parterna inte kan råda över dylik omständighet.

  10. DEKLARATION, INTYG SAMT SKRIFTLIG INSTRUKTION Vid transport av miljöfarligt avfall eller farligt gods erinras om Beställarens skyldighet att bland annat överlämna sådan skriftlig deklaration och intyg som omnämns i Förordningen (SFS 1982:923) om farligt gods. Beställaren ska därjämte överlämna skriftlig instruktion, som anger på vilket sätt godset är farligt och vilka åtgärder som skall vidtas för att motverka eller undanröja fara som kan uppstå under transporten.

  11. REKLAMATION Anmärkning (reklamation) mot entreprenadens utförande skall framställas skriftligt inom skälig tid efter det att Beställaren märkt eller bort märka felet eller skadan. Reklamerar Beställaren inte inom denna tid förlorar han rätten att åberopa felet. Talan rörande entreprenaden skall väckas inom ett år efter entreprenadensavslutande.

  12. TVIST Tvist mellan Beställaren och Entreprenören skall, om parterna inte avtalat annat, avgöras av allmän domstol.

  13. BESTÄLLAREN ÄR KONSUMENT Avser entreprenaden en tjänst, som utförs åt konsument huvudsakligen för enskilt ändamål och som avses i konsumenttjänstlagen (SSFFS 1985:716), gäller dess regler framför bestämmelserna ovan.BWn1995-03¸SLAM95.ORG