Cleanpipe rensar 300 ton slam från avloppsmagasin

Under Medicinareberget finns ett av stadens så kallade fördröjningsmagasin som har till uppgift att utjämna flödet från spill- och dagvattennätet för att förhindra översvämning av bland annat avloppsvatten. Kretslopp och Vatten i Göteborgs Stad har gett Cleanpipe uppdraget att rensa, spola rent och förstärka magasinet. Under fyra veckor ska Cleanpipes operatörer arbeta 30 meter under markytan i det 70 meter långa magasinet för att forsla bort totalt 300 ton slam och 350 kubik vatten.

Det är ett omfattande arbete som ska utföras i en utmanande arbetsmiljö. Cleanpipe har ett team på fyra operatörer på plats för att hantera utrustning och tillse att jobbet fortgår effektivt. Till sin hjälp har de två så kallade grävsugar och en slamsugningsbil. Maskinerna suger upp grus, sten, sand och avloppsrester i form av fett, papper och trasor. En operatör sköter båda grävsugarna, en står på ovansidan och vaktar medan två arbetar nere i utrymmet.

Svårtillgängligt utrymme

För att komma åt bergrummet finns en lucka på marknivå som leder in till ett trapprum där slangar från grävsugarna är dragna 30 meter lodrätt ner. Etableringen för uppdraget har tagit två dagar i anspråk för att få ned all utrustning genom den smala luckan. Nere i bergrummet har man satt upp belysning, byggt en sugledning från luckan ner till botten och firat ner en grävrobot med en kranbil. Eftersom det är ett slutet bergrum är lufttillförseln begränsad och fläktar och gasmasker krävs. På plats finns även fläktar som blåser ner luft från ytan.

Utmanande arbetsförhållanden

Cleanpipes operatörer är erfarna och vana vid att arbeta i liknande utmanande förhållanden. Det krävs ett tränat öra för att kunna lyssna sig till hur mycket material som sugs upp genom slangarna. Om det blir stopp i grävsugen krävs det fyra personer för få rent sugledningen och arbetet får avbrytas under cirka två timmar.

-Grävsugen har mycket stor kapacitet och vi kan arbeta snabbt och på ett säkert sätt. Det är klart att arbetsmiljön är utmanande, men vi är erfarna och fokuserade på uppdraget. Fördröjningsmagasinet är en viktig komponent i samhällets VA-infrastruktur och när vi är klara med arbetet här har vi säkrat ett fritt flöde i flera år framåt, säger Magnus Fennick projektledare på Cleanpipe.

Förstärkningsarbeten för fritt flöde

Materialet från grävsugarna lastas i en container som står på plats. Därifrån sugs materialet in i en slamsugningsbil, dräneras av i en dagvattenbrunn och körs till deponi. När allt material är bortforslat från magasinet ansluter en spolbil för att börja rengöra väggar, golv och tak. Uppdraget avslutas med förstärkningsarbeten av golv och väggar så att vattnet framöver kan flöda fritt ut från magasinet. Jonas Lunding Andersson jobbar som driftingenjör på Kretslopp och vatten och sköter underhåll och drift på ledningarna runtom i Göteborg.

-Cleanpipe gör ett mycket gott arbete och kommunikationen till oss fungerar utmärkt. Det är tryggt att ha Magnus och Cleanpipe på plats, säger Jonas.