Högtrycksspolning - Recyclingfordon

Högtrycksspolning - en effektiv metod för fritt flöde

Med regelbunden underhållspolning av avloppsystemet minskar risken för akuta stopp, översvämningar och dyra saneringar. Dessutom ökar livslängden på avloppsrören. För att nå en hög driftsäkerhet bör ledningar underhållsspolas ungefär vart tredje år.

Med tiden samlas mycket smuts, fett och avlagringar i avloppsrören och att högtrycksspola dem förebygger rostangrepp och skador. En enkel lösning är att regelbundet spola igenom systemen för att förebygga pålagringar. Högtrycksspolning kan genomföras såväl akut som i förebyggande syfte. Kombinationen av varmvatten och högt tryck löser enkelt fett och beläggningar i avlopp, stammar och andra ledningar. Vi har stor erfarenhet inom högtrycksspolning och ser till att omhänderta avfallet som uppkommer. Vi spolar rent och kontrollerar nylagda ledningar, dräneringar, avlopp och kulvertar, stuprör och vattenledningar.

Recyclingfordon ger dig lägre kostnad och minskar dina C02-utsläpp

Några exempel:

 • Vid större och/eller längre ledningssträckor, behöver recyclingbilen inte åka och fylla på vatten. Det gör att uppdraget tar kortare tid att genomföra.
 • En recyclingbil har längre arbetscykler än vanliga kombibilar vilket ger mer tid i dina ledningar och förkortar tiden för utförandet av uppdraget.
 • Vid rörinspektion i ledningar med förhöjd nivå på flödet, behövs ofta en kombinerad sug- och spolbil för att hålla ner nivån så att rörinspektören kan se ledningen. Med en recyclingbil begränsas inte inspektionen på grund av att spolvattnet tar slut och slamtanken blir full med avloppsvatten. Detta gör att inspektionen kan genomföras utan att stoppa upp och vänta på en ny tömd och fylld kombibil.  
 • Recyclingbilen har lägre miljöpåverkan då fordonet inte måste packa ihop och åka för att lasta dricksvatten.
 • Dricksvatten är ett livsmedel, och på många ställen en bristvara.
  • Kostnaden för att nyttja dricksvatten för att rensa ledningar ökar ständigt.
  • Ställen där det går att lasta färskvatten minskar hela tiden.
  • Vissa kommuner har lagt på en avloppsavgift som läggs på priset för färskvatten.