Oljeavskiljare - vanliga frågor och svar

Bestämmelser och ansvar

Oljeavskiljare krävs för att minska utsläpp av oljeförorenat vatten vid verksamheter där det finns risk för spill och utsläpp av oljeprodukt. I svensk standard SS-EN 858–1 och 858–2 ställs krav på oljeavskiljare klass 1 och klass 2. Oljeavskiljaren ska uppfylla kraven enligt dessa standarder vad gäller bland annat installation, märkning, provtagning, tömning, kontroller, drift och underhåll.

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för att en oljeavskiljare finns installerad. Oljeavskiljaren ska vara rätt dimensionerad utifrån den verksamhet som bedrivs på fastigheten. Fastighetsägare/verksamhetsutövare ska föra journal över utförda kontroller, underhåll och tömningar. Fastighetsägaren kan bli skadeståndsskyldig vid stopp/skada i det kommunala avloppsnätet om skadan kan härledas till utsläpp från fastigheten.

 

Hur går en 6 månaders-/1-årskontroll till?

Oljeskiktet mäts med ett genomskinligt kontrollrör med bottenventil. Ventilen i botten öppnas när röret sänks ner vertikalt och stängs när röret lyfts upp. I röret får man i princip upp ett prov som utgör ett vertikalt tvärsnitt av vattnet i brunnen. Slamlagret mäts med hjälp av en slammätare med graderad sticka. I enlighet med EN-SS-855-2 ingår följande i en kontroll:

 • Mätning av slam- och oljeskiktets tjocklek
 • Kontroll av automatisk avstängningsventil
 • Okulär besiktning, kontroll av vattennivå och kontroll av utlopp
 • Larmets funktion
 • Rengöring av provtagningsbrunn vid tömning

 

Hur går en 5-årsbesiktning till?

Två fordon är på plats samtidigt vid en besiktning. Dels en servicebuss med utrustning såsom kamera, laseruppmätning, täthetskontrollsutrustning (kallat Leakfox), plugg, tripod m.m. Och dels en slamsugningsbil som används som vanligt för tömning, renspolning och påfyllnad av vatten. Mättiden för täthetskontrollen beror på oljeavskiljarens ytstorlek och skiljer sig därför åt från oljeavskiljare till oljeavskiljare. (Då oljeavskiljarnas storlek varierar gör vi 5-årsbesiktningar på timdebitering.) Följande kontrolleras även i en 5-årsbesiktning:

 • Hållfasthetsmässigt skick
 • Inre beläggningar
 • Skick på inbyggda delar
 • Skick på elektriska enheter och installationer
 • Inställning för automatisk avstängningsenhet
 • Systemets täthet
 • Administrativa uppgifter med flödesberäkning och definition av typ
 
 

Lagar ni oljeavskiljare?

Nej, men vi känner till några olika företag som vi kan rekommendera.

 

Vårt oljelarm är trasigt, kan ni hjälpa oss med det?

Ja, det kan vi via en underentreprenör.

 

Vi har fått ett föreläggande från kommunen om att ta vattenprover, kan vi anlita Cleanpipe för det?

Ja, vi utför både stickprov och dygnsprov och vår personal är certifierad att utföra vattenprovtagning enligt SNFS 1990:11 MS 29.

 

Vi har tagit vattenprover och har högt oljeindex, vad ska vi göra?

För fordonstvättar – Se över er kemikalieanvändning och dosera enligt tillverkarens rekommendationer.

För mer information: Kemikaliesvepet/Naturskyddsföreningen

 

Vi har fått anmärkning på att ett kabelrör är otätt, måste vi åtgärda det?

Ja, för att förhindra att olja/oljeskadat vatten läcker ut i marken. Alla genomföringar i oljeavskiljaren måste vara täta.

 

Kommunen vill ha in en flödesberäkning, är det något som Cleanpipe kan utföra?

Ja, Cleanpipes besiktningsmän är utbildade enligt SS-EN 858-1&2 och Europanorm 1999-100 och utför både flödesberäkningar och dimensionering.