Om Cleanpipe

VA-nätet är en samhällskritisk infrastruktur. Ett fungerande ledningsnät är grundläggande för vår hälsa och miljö och för att samhället ska fungera. Cleanpipe bidrar till en hållbar VA-infrastruktur i samhället genom att erbjuda företag, organisationer och privatpersoner tjänster för underhåll, reparation och felavhjälpning som slamsugning, högtrycksspolning, infodring av ledningar och transport av farligt avfall. Vi erbjuder också markrelaterade tjänster för friläggning av infrastruktur och vattenleveranser till mindre verksamheter.

Vårt huvudkontor finns i Göteborg och vårt upptagningsområde är Västsverige. Våra ägare är börsnoterade INFREA-koncernen som är verksamma med bolag inom mark och anläggning och vatten och avlopp.

large_Bygg_and_anlaeggning_1_978641fad2

VA-nätet, en utsatt infrastruktur

VA-nätet i Sverige är på många håll ålderstiget samtidigt som det ställs allt högre krav på vad ledningar och avloppssystem ska klara av. Klimatförändringar, ökad urbanisering och byggnation påverkar VA infrastrukturen och resulterar i att översvämningar och akuta stopp blir allt vanligare.

Utvecklingen påverkar också vår roll och vårt uppdrag. Vi hanterar till exempel akuta stopp mer frekvent än tidigare och de tjänster som tidigare var säsongsrelaterade utförs året om på grund av klimatförändringar. Vi ser också att allt fler företag önskar hjälp med förebyggande åtgärder och med att ta fram underhållsplaner för att öka driftsäkerheten i ledningssystemet och för att få en hållbar driftsekonomi.

I staden

Städerna växer i invånarantal och trycket på VA-nätet ökar. Samtidigt tar de allra flesta tillgången på vatten i kranen och ett fungerande avloppsystem för givet. I städerna samsas fastighetskomplex, kontor och flerfamiljshus på mindre ytor. Det är ett utmanande arbete att hålla en hög driftsäkerhet och att planera in rätt åtgärder vid rätt tillfälle för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. I många fall har man som fastighetsägare varken tid eller kunskap för detta arbete.

Vi hjälper många fastighetsägare till en högre driftsäkerhet genom att inspektera ledningar och rör och därefter lägga upp planer för underhållsspolningar, eventuella reparationer såsom infodring av ledningar och inspektioner med jämna mellanrum. Många gånger sker den första kontakten när kunden behöver hjälp med ett akut stopp och efterföljande sanering och en insikt om vikten av en plan för stabil drift framåt.

I näringslivet

Robusta VA-system med hög driftsäkerhet är viktiga aspekter hos större industrier och verksamheter. Vi hjälper större industriföretag på västkusten med avloppsrelaterade uppdrag, men också större insatser relaterat till deras produktion som rengöring av ledningar i både luft och mark och rengöring av större cisterner.

I byggindustrin finns ett stort behov av en miljöriktigt omhändertagande av material som t ex isolering- och bilningsrester, grus och makadam både i, under och utanför byggområdet. Vid nybyggnationer inspekterar vi ledningar innan de tas i bruk. För mindre verksamheter kan vi ta över underhåll och skötsel av oljeavskiljare för att uppfylla kraven enligt gällande lagstiftning och lokala förordningar.

Vi jobbar också med markrelaterade tjänster såsom att schakta kring nedgrävd infrastruktur för att undvika skador på elledningar och fiber. Tekniken är också anpassad för att suga upp torra material som till exempel sand, betong, sågspån, lösull och taksingel samt organiska material ur krypgrunder, som kutterspån och isolering.