Rörinspektion i mark och fastighet

Filmning av rören lokaliserar snabbt problemkällan

En okulär besiktning av ledningssystemet är ofta svårt och otillgängligt, men genom att filma rören erhålls en tydlig bild av rörets invändiga skick och problemkällan kan lokaliseras. Filmning av rören är en effektiv metod för att snabbt kunna sätta in preventiva åtgärder och minska risken för dyra akuta stopp och vattenskador.

Vi kan filma hela vägen från toalettanslutningen till kommunens avloppsledning. Även grövre ledningar från industrier och kommunala VA-anläggningar kan filmas invändigt med vår tjänst.

Filmning av rör vid driftstörningar

Dålig avrinning och återkommande mindre stopp i avloppet är tecken på att något inte står rätt till i avloppssystemet. Med hjälp av en filmning av avloppsrören får du snabbt information om felets orsak och kan enkelt ringa in var i röret felet har uppstått. I många fall kan reparationen koncentreras till felområdet och genomföras från rörets insida. En åtgärd som är både effektiv och håller nere reparationskostnaderna. Resultatet av filmningen ger dig underlag för att planera reparationer eller att skifta ut de avloppsrör som är skadade.

Rörinspektion vid ny- eller ombyggnationer

Att i förväg inspektera avloppsystemet innan en till- eller ombyggnation ger dig en korrekt bild av placering av avloppsrör och information om eventuella åtgärder som behöver genomföras i befintligt system innan du kopplar på nya rör. Invändig filmning av rören används för att inspektera avloppsinstallationer i nybyggda fastigheter men också för att få en bedömning av status på avloppsystemets skick vid ett förvärv av fastighet. Kostnaden för att åtgärda fel innan en fastighet tas i bruk är betydligt lägre och man kan undvika vattenskador, saneringar och missnöjda hyresgäster.

Så här går en invändig filmning till

I de fall rören har en beläggning av smuts eller byggrester högtrycksspolas de innan en inspektion kan ske. Kameran förs in i en anslutningsbrunn och framfarten mäts, filmas och dokumenteras. Rörskarvar och anslutningar kontrolleras samtidigt som ledningens fall mäts. Kamerorna är utrustade med en sond som skickar information till en mottagare, vilket gör att ledningarna noga kan kartläggas. Filmen slutgranskas och analyseras innan den överlämnas tillsammans med en rekommendation om åtgärder. Ett protokoll från inspektionen tillsammans med filmmaterialet lämnas till kund. Protokollet är ett juridiskt underlag för till exempel besiktning.