TORR- OCH GRÄVSUGNING

Med hjälp av våra schaktningsfordon kan vi med sugteknik schakta och frilägga husgrunder, avloppsledningar, kablar, fjärrvärmerör och trädrötter mm på ett skonsamt sätt och med minimala ingrepp på omgivningen och miljön. Via rördragningar från fordonet kan vi nå svåra och känsliga områden på höga höjder eller stora djup. I många lägen är våra torr- och grävsugningsfordon oslagbara, både när det gäller effektivitet och att minimera påverkan på mark och natur. Med ett enda fordon löser vi schaktningen på ett resurseffektivt sätt.

För privatpersoner utför vi både torr- och grävsugning, med eller utan ROT-avdrag, dock med vissa undantag.

Samma fordon kan även återfylla med makadam, lecakulor eller annat torrt material. Man vänder helt enkelt bara på luftflödet och blåser på så sätt in materialet in där man tidigare grävt ut.

Kundcase: Grävsug för att komma åt ett rör som ligger under elkablage.

Man misstänker en vattenläcka på ett rör som ligger under en mängd elkablar. Dessa vill vi inte gräva av och riskera nedsläckning i hela kvarteret som minst. Vi har en utmanande arbetssituation med trångt om utrymme på Engelbrektsgatan mitt i centrala Göteborg. För att säkra miljön för både operatörer och trafikanter så spärra vi av efter en av staden godkänd TA-plan.