Vår arbetsprocess: Analys -> Åtgärdsplan -> Helhetsåtagande
ANALYSFAS

Vi analyserar situationen och behovet framåt på plats hos kund för att kunna återkomma med ett förslag på lämpliga åtgärder. Allt dokumenteras noggrant.

ÅTGÄRDSPLAN

Ett förslag på åtgärdsplan tas fram. Det kan till exempel avse en underhållsplan för ledningarna i en fastighet med målet att minimera akuta händelser och öka driftsäkerheten. Genom att arbeta långsiktigt ökar kundens kontroll i samband med planering och budgetarbete.

HELHETSÅTAGANDE

Med åtgärdsplanen som bas planerar vi in våra åtaganden tidsmässigt tillsammans med kunden. Det kan till exempel handla om att sköta driften av kundens VA-nät under en ettårsperiod eller att avlägsna avfall, slam, lera som del i ett större kundprojekt. Uppföljning och statistik är ofta en viktig del i kundens processer. Kunden erhåller en personlig kontaktperson som är insatt i projekt och ärenden för kunden.