Kontroll, tömning och underhåll av oljeavskiljare och tungmetallavskiljare

Verksamheter som har oljeavskiljare är enligt lagstiftning (26 kap. 19§ MB) skyldiga att genomföra regelbundna kontroller och se till att oljeavskiljaren töms vid behov. Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren ansvarar för att oljeavskiljaren fungerar korrekt och underhålls. Det innebär bland annat att kontrollera oljeavskiljarens funktion för att säkerställa att den renar det utgående vattnet. Vi erbjuder fullserviceavtal inom kontroll, besiktning och underhåll av oljeavskiljare.

Kontroll och besiktning av oljeavskiljare

Vi utför 6-månaderskontroller och 1-årskontroller och är dessutom ackrediterade av Swedac att utföra 5-årsbesiktningar av oljeavskiljare. Vi utför även flödesberäkningar och dimensionering exempelvis vid ny anläggning.

Vattenprovtagning

Vi utför både stickprov och dygnsprov och vår personal är certifierad att utföra vattenprovtagning enligt SNFS 1990:11 MS 29. 

Hur ofta ska en oljeavskiljare tömmas?

Tömning av oljeavskiljaren måste utföras regelbundet för att undvika att oljeskiktet blir för tjockt och för att sedimenterat slam inte ska kunna hindra flödet. Enligt SS-EN 858–2 ska oljeavskiljaren tömmas då hälften av slamvolymen är fylld, eller då oljan uppgår till 80% av lagringskapaciteten. Beroende på tillverkare kan det förekomma att tömning behöver utföras ännu oftare. Oljeavskiljarens koalescensfilter bör även rengöras eller bytas vid tömning för att avskiljaren ska fortsätta fungera korrekt. Om ett byte behöver göras beror på filtrets skick. En 1-årskontroll/6-månaderskontroll avgör om och när oljeavskiljaren behöver tömmas.

Vi byter koalescensfilter

De flesta oljeavskiljare i klass 1 har koalescensfilter – en sorts porös filtermatta. På filtrets yta samlas små oljedroppar som aggregeras till större droppar av olja som stiger till ytan i oljeavskiljaren. Vi tar med oss det gamla filtret som klassas som farligt avfall.

Tungmetallavskiljare

En tungmetallavskiljare behöver kontrolleras och tömmas en till sex gånger per år beroende på belastning. Vi utför erforderliga serviceintervall med tömning, inspektion, renspolning och bortforsling av tungmetallhaltigt avfall. Renspolning av hydrosystem genomförs med specialutrustning av certifierad personal.